Доц. д-р Румен Попов

Доц. д-р Румен Попов

Доц. Румен Попов е завършил Медицинския университет – гр. Плевен през 1988г. До 1992 г. работи като завеждащ селски здравен участък. През 1992г. е избран за асистент  към Катедрата по неврохирургия при Медицински Факултет на Медицински Университет – София, МБАЛ “Александровска” ЕАД. През 1998г. придобива специалност неврохирургия и е избран за старши асистент. През 2000г. е главен асистент в същата клиника. През същата година защитава дисертация на тема: “Хирургично лечение на каверномите на главния мозък” и от 22. 05. 2006 г. е присъдена образователната и научна степен „Доктор по медицина”. Избран за Доцент към Катедрата по неврохирургия с решение на ВАК от 27. 07. 2010 г., по конкурс обявен от Медицински факултет към Медицински университет – София. От 01. 09. 2010 г. е назначен за Доцент към Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” а от 2011г. до днес  е началник на същата клиника.

Associate Professor Dr. Rumen Popov graduated from Medical University, Pleven, in 1988. From 1988 to 1992 he was appointed on mandatory allocation as a Head of the Public Health Section in local villages. In 1992, he was elected and began work as an assistant in the department of Neurosurgery at the Faculty of Medicine of Medical University, Sofia (Aleksandrovska University Hospital). In 1998, Dr. Popov acquired specialization in Neurosurgery. In 2005, he defended his Dissertation titled “Surgical treatment of cerebral cavernous malformations” and in 22 May 2006 was awarded the Educational and Scientific Degree “Doctor of Medicine”.

He was elected as Associate Professor at the Department of Neurosurgery by a decision of the Higher Medical Academy on 27 July 2010 in a competition announced by the Medical Faculty at the Medical University of Sofia, Bulgaria.

Since 1 September 2010, he has acted as appointed Associate Professor at the Clinic of Neurosurgery at University Hospital „Tsaritsa Yoanna – ISUL“, Sofia, Bulgaria.

departments: Неврохирургия
positions: Неврохирургия