гл.ас. д-р Симеон Рангелов, д.м.

гл.ас. д-р Симеон Рангелов, д.м.

Д-р Симеон Рангелов/ Dr. Simeon Rangelov – Уролог/ Urologist

Д-р Симеон Рангелов е завършил медицина през 1989г. в Медицинския Университет в гр. София. От 1995 до 2008г. работи като асистент към Урологичната клиника на УМБАЛ “Св. Анна”, гр. София, след спечелен конкурс в Катедра Урология към Медицински Университет, София. През 1996г. Защитава специалност по Урология. През 2000 придобива професионална квалификация “Здравен мениджмънт”. От 2011 до 2014г. работи като уролог в клиниката по урология на УМБАЛ “Александровска”. През 2015г.защитава дисертация на тема “Микробиологични проучвания върху полово предавани инфекции и ролята им за възниквате на мъжки инфертилитет”.

Dr. Simeon Rangelov graduated from Medical University, Sofia in 1989. From 1995 to 2008, he worked as an assistant at the clinic of Urology in University hospital ‘’St. Anna’’, Sofia, following a competition at the faculty of Urology in Medical University Sofia. In 1996, he obtained a specialization in Urology. In 2000, he acquired a professional specialization ‘’Health Management’’. From 2011 to 2014, he worked as a consultant in the clinic of Urology in University hospital ‘’Aleksandrovska’’. In 2015, he defended a dissertation on the topic of ‘’Microbiological research on sexually transmitted infections and their role in the emergence of male infertility’’.

departments: Урология
positions: Урология
office: МЦ АРГОМЕДИКА